Δίκαιο Αλλοδαπών

Το Δικηγορικό Γραφείο Δημήτρης Σβόμπος και Συνεργάτες, αναλαμβάνει επίλυση νομικών ζητημάτων που άπτονται του Δικαίου Αλλοδαπών. Συγκεκριμένα, υποθέσεις που αφορούν στους ιδιώτες καθώς και στις επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα, και ήτοι την εκπροσώπησή τους ενώπιον των Δικαστικών Αρχών και κάθε αρμόδιας υπηρεσίας, Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφέρειας (έκδοση – ανανέωση αδειών διαμονής κλπ.).
 
 

Ιδιώτες

 
 
 
 
 
 
Κατάθεση και παραλαβή αδειών διαμονής
 
 
 
 
 
 
 
 
Νομική στήριξη κατά την αγορά ή την πώληση της ακίνητης περιουσίας (5ετής άδεια διαμονής επενδυτών)
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναγνώριση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Άρση δικαστικής και διοικητικής απέλασης
 
 
 
 
 
 
 
 
Διαγραφή υπηκόων τρίτων χωρών από τον κατάλογο ανεπιθύμητων (SIS, ΕΚΑΝΑ)
 
 
 
 
 
 
 
 
Ζητήματα Ιθαγένειας (κατάθεση δικαιολογητικών για κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας, παρακολούθηση της πορείας της υπόθεσης κλπ.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Νομικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις

 
 
 
 
 
 
Ίδρυση και νομική υποστήριξη των εταιρειών παντός είδους, ίδρυση υποκαταστημάτων εταιρειών από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης καθώς και άλλων χωρών παγκοσμίως
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Άδειες Διαμονής για επιχειρηματίες και οικονομικά ανεξάρτητα άτομα
 
 
 
 
 
 
 
 
Άδειες διαμονής για τους διευθυντές και άλλα στελέχη
 
 
 
 
 
 
 
 
Jump to top